Historia


Początek zorganizowanych i udokumentowanych działań przeciw pożarowych w Nowosielcach - Gniewosz datuje się od 1918 roku, kiedy to po powrocie z różnych frontów    I - szej wojny światowej grupa energicznych, postępowych mężczyzn postanowiła założyć własną ”straż ogniową”. Byli to: Adam Folta  /pierwszy komendant/, Karol Komański /pierwszy prezes/, Jan Szychowski, Władysław Tyrczyk i Jakub Szal. Zawiązana organizacja społeczna liczyła 16 członków. Zadaniem strażaków było nocne czuwanie i niesienie pomocy w razie pożaru przy użyciu najprostszego dostępnego sprzętu jak: wiadra, bosaki, tłumice i drabiny, przy czym najcenniejszym było fachowe zorganizowanie akcji gaśniczej.
                            
                        
                              Adam Folta

Sprzęt gaśniczy przechowywano w drewnianej remizie, która to po pewnej modernizacji służyła strażakom do 1970 roku.

W 1922 roku miała miejsce poważna inwestycja, tj. zakup sikawki ręcznej oraz hełmów mosiężnych z funduszy prywatnych każdego z członków oraz ze składek mieszkańców wsi.

Pierwszą motopompę otrzymano w 1958 roku z przydziału Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Sanoku.

Ambicją nowosielskich strażaków było, aby motopompę wozić samochodem a nie końmi. Dlatego też, w 1960 roku ze zgromadzonych funduszy społecznych zakupiono poważnie wyeksploatowany samochód ”dodge”, który adaptowano dla potrzeb straży.

Pierwszy typowy samochód gaśniczy typu Star 25 GBAM otrzymano w 1972 roku a z okazji jego oddania, po raz pierwszy wystąpił Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ”Ziemia Sanocka” działający od tej pory pod patronatem OSP Nowosielce.

Dla nowego samochodu wygospodarowano pomieszczenie na garaż w suterenie nowo wybudowanego Domu Ludowego. W dowód uznania ofiarnej pracy oraz prawdziwie gospodarnego rządzenia, mieszkańcy wsi ufundowali sztandar dla OSP, którego wręczenie  w 1979 roku połączono z obchodami 60 - tej rocznicy OSP. Wielka powódź w 1980 roku niejako wymusiła na Zarządzie decyzję o budowie nowego garażu wraz ze świetlicą, którą to ukończono już w 1982 roku.

W 1985 roku z przydziału Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krośnie otrzymano nowy samochód bojowy Star-244 GBM. Staraniem zarządu OSP, dla potrzeb Zespołu Pieśni i Tańca, w 1989 roku przydzielono mikrobus Nysa wycofany z eksploatacji w KWSP Krosno. Do największych osiągnięć w zakresie wyszkolenia p.poż. można zaliczyć udział sekcji żeńskiej w zawodach strefowych w Tarnowie w 1981 roku /sekcja ta działa od 1969 roku/ oraz zakwalifikowanie się do zawodów strefowych sekcji męskiej w 1992 roku.

Mając tak zaangażowanych ludzi i w miarę nowoczesny sprzęt, nie było zaskoczeniem dla Zarządu OSP skierowanie sekcji bojowej latem 1992 roku do pomocy w ujarzmianiu największego pożaru Europy - pożaru lasów w rejonie Kuźni Raciborskiej, gdzie dziesięciu naszych druhów wykazało się dużym zaangażowaniem i odwagą.

W roku 1993, roku jubileuszu 75-lecia OSP, wykonano wiele prac w czynie społecznym, tj. odmalowanie samochodu bojowego zniszczonego podczas akcji gaśniczej w rejonie Kuźni Raciborskiej oraz wykonanie instalacji wodociągowej w garażach OSP.

Podczas uroczystości jubileuszu dokonano dekoracji sztandaru OSP Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

W 1994 roku z Komendy Rejonowej w Sanoku otrzymaliśmy drugi samochód bojowy     Jelcz GCBA 6,32 i natychmiast rozpoczęto starania o budowę garażu dla tegoż samochodu. Wiosną 1995 roku rozpoczęto budowę garażu i w tym samym czasie nasza jednostka została przekształcona w typ S-2 i włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

W 1997 roku ochotnicy z OSP Nowosielce /jak większość strażaków z woj. krośnieńskiego/ kierowani poczuciem niesienia pomocy ludziom będącym w potrzebie zorganizowali zbiórkę płodów rolnych dla poszkodowanych podczas powodzi mieszkańców wsi na terenie woj. tarnobrzeskiego. W czerwcu tegoż roku 23 strażaków naszej OSP brało udział w ochronie wizyty Papieża Jana Pawła II na terenie Krosna.

W lipcu 1997 roku Regionalny Zespół Ludowy ”Ziemia Sanocka” działający przy tut. OSP obchodził jubileusz 25-cio lecia . Z okazji tego święta spotkało się ponad 100 dawnych i aktualnych członków Zespołu, wspominając osiągnięcia i przeżycia.

Z okazji jubileuszu 80-cio lecia ufundowano i wykonano społecznie kapliczkę z figurką św. Floriana poświęconą przy okazji obchodów jubileuszu. Projekt kapliczki - Emil Węgrzyn, a wykonanie Emil Węgrzyn i Edward Michalski. Przy wykonaniu kapliczki pomocy materialnej udzieliły firmy: „Ciarko” i „Testmer” z Sanoka. 

Na organizację uroczystych spotkań, bieżące utrzymanie jednostki oraz drobne remonty i zakupy Zarząd OSP starał się pozyskiwać fundatorów. Są to głównie mieszkańcy Nowosielec, właściciele punktów handlowych i drobni przedsiębiorcy, Zarząd Główny Związku OSP RP, Urząd Gminy Zarszyn, Starostwo Powiatowe w Sanoku i Państwowa Straż Pożarna.

W roku 1999 ustanowiony został ”Medal za długoletnie propagowanie folkloru regionalnego w Zespole Ziemia Sanocka w Nowosielcach”

Treść uchwały poniżej:

UCHWAŁA NR 1/99

Zarządu OSP Nowosielce z dnia 3 maj 1999 r.

Działając na podstawie Statutu OSP Nowosielce - Rozdział II § 9 pkt 4 Zarząd postanawia:

                                               § 1

Ustanowić odznaczenie „Medal za długoletnie propagowanie folkloru regionalnego w Zespole Ziemia Sanocka w Nowosielcach” zwanego dalej „Zespołem”.

                                               § 2

Odznaczenie niniejsze może zostać przyznane członkom, sympatykom i osobom wspierającym zespół.

                                    
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał

Prezes OSP Nowosielce

Emil Węgrzyn
 

W roku 2000 Zespół ”Ziemia Sanocka” obchodził kolejny jubileusz 30 -sto lecia istnienia. Obchody miały charakter uroczysty i były okazją do spotkania byłych i obecnych członków Zespołu, przepełnionego ożywioną dyskusją i wspomnieniami.

Przy okazji jubileuszu Zespołu należy wspomnieć o innych działaniach OSP w zakresie kultury. Od chwili zakupu mosiężnych hełmów ozdobnych w 1922 do chwili obecnej strażacy nowosielscy pełnią służbę przy Grobie Bożym w okresie wielkanocnym. Początkowo była to służba w kościele parafialnym w Zarszynie wspólnie ze strażakami Zarszyna, Posady Zarszyn i Długiego oraz w cerkwi parafii greko katolickiej w Nowosielcach, a od 1948 roku w kościele parafialnym w Nowosielcach. Ponadto strażacy biorą udział w oprawie wielu uroczystości religijnych jak wspomniana już ochrona pielgrzymki Ojca Świętego oraz asysta honorowa przy obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej, który odwiedził parafię Nowosielce w lipcu 2003 roku. 

Obserwując ostatnie lata należy stwierdzić, że nasza jednostka jest wysoko oceniana w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym, z roku na rok angażowana jest w 25 do 35 akcji ratowniczo gaśniczych na terenie całego powiatu sanockiego, a w razie potrzeby poza jego granicami.

Mimo skromnych środków finansowych przyznawanych co roku na bieżące utrzymanie przez Urząd Gminy, Zarząd różnymi sposobami gromadzi środki ze źródeł zewnętrznych i utrzymuje pojazdy oraz sprzęt w należytym stanie technicznym.

W roku 2004 wyremontowano gruntownie samochód Nysa oraz wykonano remont  blacharki i malowanie samochodów bojowych Star 240 oraz Jelcz. W pracach zaangażowali się  szczególnie druhowie: Mariusz Mołocznik, Kazimierz Komański, Jan Dragan i Łukasz Komański oraz nie zrzeszony fachowiec - lakiernik Pan Robert Burczyk. W zawodach sportowo pożarniczych w 2004 roku wyróżniła się drużyna żeńska, zajmując po raz kolejny I miejsce w Gminie i I miejsce w Powiecie i IV miejsce w Województwie. 

Drużynę w składzie: d-ca Adrianna Sęk oraz Justyna i Ewelina Tutak, Monika i Zuzanna Folcik, Agnieszka i Renata Synuś, Justyna Winiarska i Natalia Gac - do zawodów przygotowywali: Damian Kozieradzki i Łukasz Komański.

Na ewidencji OSP Nowosielce w roku 2004 pozostaje 131 członków czynnych i honorowych. Zarząd spotykał się na posiedzeniach 14 razy i na innych zebraniach ściśle tematycznych 8 razy. Obroty finansowe w ciągu roku to 17.688 złotych przychodów i 17.183 złotych rozchodów.

W styczniu 2005 roku gościliśmy w naszej jednostce niezwykłą jak na nasze warunki delegację. Byli to: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju - Generał Brygady Teofil Jankowski, któremu towarzyszyli: V - ce Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, Senator RP druh Janusz Konieczny, Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie - Brygadier Kazimierz Gładysz, Starosta Powiatu Sanockiego Pan Bogdan Struś, Komendant Powiatowy PSP w Sanoku st. Kap. Kazimierz Pietrzkiewicz, Z-ca Komendanta Brygadier Krzysztof Abram oraz Komendant Powiatowy PSP w Krośnie mł. Brygadier Janusz Kawalec. Wizyta przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze, a w trakcie dyskusji Pan Generał wysoko ocenił dbałość o sprzęt i obiekty oraz gotowość bojową naszej jednostki.

Rok 2006 zapisał się w kartach historii ciekawszymi niż zazwyczaj wydarzeniami. Akcji ratowniczych zaliczono 21 w tym 9 pożarów i 12 miejscowych zagrożeń - to nic nadzwyczajnego. Nastąpiły również znaczne zmiany w wyposażeniu jednostki w sprzęt. Z powodu rosnących kosztów utrzymania sprzedano w przetargu samochód Nysa, a jednocześnie dzięki usilnym staraniem Zarządu OSP, przy pomocy kilku życzliwych osób doprowadzono do zakupu nowego samochodu bojowego typu lekkiego - Gazela. Jest to samochód, którego konstrukcja i walory techniczne pozwalają na użycie w ratownictwie drogowym jak również w trudnych warunkach terenowych.

Ambicja nowosielskich ochotników nie pozwoliła na wprowadzenie nowego samochodu do byle jakiego garażu. Wyremontowano więc gruntownie najstarsze pomieszczenie garażowe. Koszt remontu to tylko materiały, a prace wykonali społecznie: Emil Węgrzyn, Damian Kozieradzki, Łukasz Komański, Tomasz Malinowski, Tomasz Lutecki, Łukasz Szuba, Mariusz Mołocznik, Włodzimierz Kozieradzki, Piotr Węgrzyn, Marian Silarski, Antoni Pisula, Mateusz Nawalaniec, Grzegorz Szuba, Marcin Dragan, i Piotr Drozd wraz ze sprzętem i załogą swojej firmy. Nie była to jedyna praca społeczna  w tym roku. Strażacy włączyli się czynnie w budowę altany w kształcie rotundy. Przy tej budowie, począwszy od pozyskania surowca drzewnego, aż do jej uroczystego otwarcia pracowali: Emil Węgrzyn, Włodzimierz Kozieradzki, Mieczysław Węgrzyn, Kazimierz Komański, Adam Gamoń, Stanisław Burczyk, Edward Michalski, Damian Kozieradzki, Robert Broszkiewicz, Łukasz Komański, Grzegorz Szuba, Adam Forys, Antoni Pisula, Piotr Węgrzyn i Tomasz Rogowski. W pracach brały udział również inne organizacje społeczne wsi wraz ze sołtysem Panem Janem Stokłosą.

Jednym z ważniejszych zagadnień poruszanych na szczeblu Związku OSP w roku 2006 było utworzenie w strukturach OSP Jednostek Operacyjno Technicznych. Problem ten dotyczy również OSP Nowosielce.

Celem JOT-u jest udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczających, przeprowadzanych w czasie pożarów, klęsk żywieniowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu oraz mieniu i środowisku naturalnemu człowieka. Uwzględniając stan wyposażenia ratowniczego oraz stopień wyszkolenia i ubezpieczenie ratowników Ochotniczą Straż Pożarną Nowosielce zakwalifikowano do trzeciej kategorii JOT (w skali od 1 do 4) z możliwością awansu do kat. drugiej.

W zawodach sportowo pożarniczych w 2006 roku mężczyźni zajęli pierwsze miejsce w Gminie i piąte miejsce w Powiecie, a dziewczęta analogicznie dwa drugie miejsca.

Na ewidencji OSP Nowosielce na koniec 2006 roku widnieje 145 członków czynnych i honorowych.


 

 

Copyright by OSP Nowosielce. Wszelkie prawa zastrzeżone.